Deklaracja Dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piwbrodnica.pl 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: od 2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.07.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy dokładają wszelkich starań aby strona była dostępna cyfrowo jednak jak na razie można napotkać następujące problemy:

  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 rDeklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Sekretarz Kierownika Jednostki pani Izabela Wronkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 49 34 603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy ul. Wesoła 22, 87-300 Brodnica

Do wejścia od bramki (furtki) prowadzi chodnik z polbruku. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Przy budynku są miejsca parkingowe. Do Inspektoratu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystentem.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
W budynku nie dysponujemy platformą  przyschodową ani windą.
W budynku nie dysponujemy toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02, luty 2021 19:08 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, luty 2021 19:09 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, luty 2021 19:13 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, luty 2021 19:39 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, luty 2021 19:42 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, luty 2021 17:54 Informatyk