Zadania PIW Brodnica

 1. Zwalczanie:
  • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
  • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego
 2. Monitorowanie zakażeń zwierząt
 3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Przeprowadzanie:
  • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 5. Sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
 8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
 9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  • przewozu zwierząt
  • organizowanie targów, wystaw, pokazów
  • obrotu zwierzętami i ich skupu
  • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  • prowadzenia punktu kopulacyjnego
  • prowadzenia zakładu drobiu
  • prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  • prowadzenia schronisk dla zwierząt
  • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 10. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 11. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 12. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 19:13 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 19:22 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 22:58 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:45 Informatyk