Dostęp do pozostałych informacji publicznych 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Ponadto informacje publiczne udostępniane są w drodze wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym. 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest informowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Udostępnianie informacji publicznych na wniosek, następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i sposobie lub formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji. 

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy umożliwia kopiowanie, drukowanie lub przesłanie albo przeniesienie informacji publicznych na powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z tym, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępnego poniżej w 2 formatach: MS Word oraz Adobe Reader. 

 

  formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - MS Word (38kB) 

  formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Adobe Reader (47kB) 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, listopad 2017 19:47 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, listopad 2017 19:49 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 29, listopad 2017 20:53 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, listopad 2017 17:23 Informatyk