Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy, z siedzibą przy ul. Wesołej 22, 87-300 Brodnica.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brodnicy można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.

W przypadku gdy:

 • Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • inne strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,
 • podmiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
 4. Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
 6. Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
 7. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.
 • Pani /Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:
 • w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,
 • podmiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
 4. Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
 6. Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.
 7. Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.
 8. Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
 • Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:
 1. Odbiorcami danych osobowych są:
 • wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,
 • podmiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:
 • uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,
 • może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.
 1. Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. h) Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę.
 4. Przetwarzanie danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się w tym miejscu:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25, maj 2018 14:25 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, maj 2018 14:30 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 17, maj 2019 23:41 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 17, maj 2019 23:41 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 17, maj 2019 23:43 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 17, maj 2019 23:44 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, maj 2019 15:26 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, maj 2019 15:28 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 23:43 Informatyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, lipiec 2019 23:45 Informatyk